Pohjoi­sen Saimaan
matkai­lua­lu­een

Pohjoi­sen Saimaan matkai­lu­hank­keen tavoit­tee­na on auttaa Rääkky­län, Liperin ja Heinä­ve­den aluetta kehit­ty­mään ympäri­vuo­ti­se­na matkai­lu­koh­tee­na osana Järvi-Suomea eli Lakelan­dia.

Tekemi­sen keskiös­sä ovat reitis­tö­jen kehit­tä­mi­nen ja koko hankkeen läpileik­kaa­va vastuul­li­suus. Hankkeel­la halutaan tukea kunnissa olevia matkai­lu­toi­mi­joi­ta ja vahvis­taa entises­tään kulttuu­ri- ja tapah­tu­ma­mat­kai­lua.

Pohjoi­sen Saimaan matkai­lua­lu­een kehit­tä­mi­nen osana Lakelan­dia on Rääkky­län, Liperin ja Heinä­ve­den kuntien yhteinen matkai­lu­han­ke. Hanketta hallin­noi Lipertek Oy. Hankkeen päära­hoit­ta­ja on Euroopan alueke­hi­tys­ra­has­to EAKR, jonka lisäksi sitä rahoit­ta­vat mukana olevat kunnat, yrityk­set ja Business Joensuu.

Pohjoi­sen Saimaan matkai­lu­hank­keen tavoit­tee­na on auttaa Rääkky­län, Liperin ja Heinä­ve­den aluetta kehit­ty­mään ympäri­vuo­ti­se­na matkai­lu­koh­tee­na osana Järvi-Suomea eli Lakelan­dia. Tekemi­sen keskiös­sä ovat reitis­tö­jen kehit­tä­mi­nen ja koko hankkeen läpileik­kaa­va vastuul­li­suus. Hankkeel­la halutaan tukea kunnissa olevia matkai­lu­toi­mi­joi­ta ja vahvis­taa entises­tään kulttuu­ri- ja tapah­tu­ma­mat­kai­lua.

Saimaal­la on nostetta

Saimaa on Euroopan neljän­nek­si suurin järvia­lue ja sen vetovoi­ma kasvaa ilmas­ton­muu­tok­sen myötä. Maailman tunne­tuim­mat mediat ovat nosta­neet Saimaan matkai­lu­koh­tei­den kirkkaim­pien tähtien joukkoon ja Euroopan järvi­koh­tei­den kärkeen. Matkai­lua­lu­ee­na Pohjoi­nen Saimaa voisi erottua uniik­ke­ja matkai­lu­tuot­tei­ta tarjoa­va­na, puhtaana ja vastuul­li­se­na kohteena, johon matkai­li­ja tulee hakemaan aitoa rauhaa, hiljai­suut­ta ja pimeyttä; aitoja luontoe­lä­myk­siä ja luonnos­sa liikku­mis­ta.

Reittejä ristiin rastiin

Pohjoi­sen Saimaan alue tarjoaa poikkeuk­sel­li­sen monipuo­li­sen reitis­tö­po­ten­ti­aa­lin. Vaara­maas­tos­sa puikke­leh­ti­vat maasto­pyö­rä­rei­tit sopivat monen tasoi­sil­le pyöräi­li­jöil­le, hiekka­tiet tarjoa­vat loista­vat mahdol­li­suu­det retki­pyö­räi­lyyn. Alueen puhdas vesistö houkut­te­lee veden äärelle souta­maan, melomaan, kalas­ta­maan tai ristei­le­mään. Talvella hiihto, sauno­mi­nen ja avanto­uin­ti, kävely talvi­ses­sa metsässä ovat elämyk­siä erityi­ses­ti kansain­vä­li­sil­le vierail­lem­me.  

Luonnon valoil­miöt ja kulttuu­ri­pe­rin­tö

Pohjoi­sen Saimaan vetovoi­maa lisäävät alueen upeat luonnon­va­loil­miöt; revon­tu­let, aurin­gon­las­kut ja tähti­tai­vas. Pohjoi­sen Saimaan alueelle sijoit­tuu myös koko maakun­nan kärki­mat­kai­lu­koh­de Valamon luostari, jossa rauhaa voi aistia monella tavalla. Tänä vuonna juhli­taan Saimaan alueen ruoka­kult­tuu­ria European Region of Gastro­no­my 2024 ‑juhla­vuo­den tiimoil­ta. Hyvä ruoka ja vieraan­va­rai­suus ovat luonnol­li­nen osa kulttuu­ri­pe­rin­töäm­me, ja mukana kulkee vastuul­li­suus.  Perin­ne­ruo­at on aina valmis­tet­tu paikal­li­sis­ta ainek­sis­ta leivi­nuu­nis­sa, samalla on saatu lämpöä tupaan.  Kirkkais­ta vesistä on pyydetty kalaa kesät, talvet. Matkai­lu­valt­te­jam­me ovatkin puhtaus, aitous ja vieraan­va­rai­suus – järvi, metsä ja rikas kulttuu­ri­pe­rin­töm­me.

Yhteys­tie­dot:

Marja Tiitta­nen, projek­ti­pääl­lik­kö, Liperi (vastuul­li­suus), marja[email protected], puh: 0400 164 644

Minna Rautiai­nen-Cimrin, hanke­koor­di­naat­to­ri, Rääkkylä (viestin­tä, tuotteis­ta­mi­nen), [email protected], puh: 040 105 3008

Anni Kauppila, hanke­koor­di­naat­to­ri, Heinä­ve­si (reitis­töt), [email protected], puh: 050 453 4402