Luosta­ris­sa hengität rauhaa

Ainut­laa­tui­nen pyhiin­vael­lus­reit­ti kulkee pitkin soratei­tä, pitkos­pui­ta ja metsä­pol­ku­ja. Leväh­dys­pai­kal­la voi hiljen­tyä luonnon omaan rauhaan.

hengitä

Suomen ainoa ortodok­si­ses­ta munkki­luos­ta­ris­ta nunna­luos­ta­riin kulkeva vaellus­reit­ti on ainut­laa­tui­nen kokemus.

Reitin voi kulkea patikoi­den tai pyörällä. Matkaan lähde­tään Valamon luosta­rin portilta, josta reitti suuntaa kohti Lintulan nunna­luos­ta­ria.

Reitti kulkee läpi kaunii­den metsä­mai­se­mien, pitkin hiljai­sia metsä­tei­tä ja polkuja. Polku on merkitty selkeäs­ti ja se on suunni­tel­tu niin, että vaelta­jat voivat keskit­tyä maise­mis­ta ja matkasta nautti­mi­seen.

Vaellus­rei­til­lä on monia pysäh­dys­paik­ko­ja, kuten rukous­pai­kan hirsiset penkit pitkos­pui­den varrella. Välillä on mukava istahtaa hiljen­ty­mään maiseman äärelle.

Reitin kauneim­mat osuudet alkavat noin neljän kilomet­rin jälkeen pitkos­puil­ta, kun kulje­taan kaunii­den lampi­mai­se­mien halki. Varis­lam­pi tarjoaa rauhoit­ta­van näkymän, ja leväh­dys­pai­kat mahdol­lis­ta­vat rentou­tu­mi­sen luonnon keskellä.

Reitin puoli­vä­lis­sä on kota, jossa voi levähtää, paistaa makkaraa ja jopa yöpyä. Polut vaihte­le­vat sorateis­tä metsäi­siin osuuk­siin, ja hyvä varustus sekä vaellus­ken­gät ovat tarpeen.

Matka päättyy Lintulan nunna­luos­ta­riin. Luosta­rin puutar­hat ja kirkko tarjoa­vat vaelta­jil­le leväh­dys­pai­kan sekä mahdol­li­suu­den tutustua luosta­rin toimin­taan ja perin­tei­siin. Käy katso­mas­sa ainakin Lintulan kirkon upeat katto­maa­lauk­set ja osta mukaan herkkuja Lintulan kaupasta.

Pituus: 20 km

Kesto: noin 5 h jalkai­sin

Vaati­vuus: Helppo — keski­vai­kea

Kunnos­tus­työt kesällä 2024: Reittiä kunnos­te­taan parhail­laan, mutta sitä voi jo käyttää.