Luonnos­taan
vastuul­li­nen

luonto

Haluamme, että meillä on puhdasta ilmaa ja vettä sekä vehreitä metsiä myös tulevil­le sukupol­vil­le. Haluamme, että paikal­li­set ihmiset ottavat matkai­li­jan vastaan iloisel­la vieraan­va­rai­suu­del­la. Tästä syystä kehitäm­me matkai­lua vastuul­li­ses­ti.

Kun teemme matkai­li­joil­le reitis­tö­jä, huomioim­me myös paikal­lis­ten ihmisten toiveet. Otamme huomioon yhtä lailla kasvien ja eläinten hyvin­voin­nin. Kannus­tam­me yrityk­siä kestä­vään raken­ta­mi­seen, energian­ku­lu­tuk­seen ja jättei­den käsit­te­lyyn.

Vaalimme alueemme kulttuu­ri­pe­rin­töä. Keräämme ja kerromme tarinoi­ta toistem­me ja
matkai­li­joi­den iloksi. Pohjoi­sen Saimaan alueelta ovat kansan­ru­noi­li­jat ja taitei­li­jat ammen­ta­neet inspi­raa­tio­ta vuosi­sa­to­jen ajan, jatkamme ylpeänä tätä perin­net­tä.

Kannus­tam­me matkai­li­joi­ta löytä­mään ne pienet puodit ja yrityk­set, jotka pitävät maaseu­dun elinvoi­mai­se­na turis­tin­kin tulla viihty­mään ja nautti­maan.