Reittejä retkil­le­si

Pohjoi­sen Saimaan pyöräi­ly­rei­tit kulkevat monipuo­li­sis­sa maise­mis­sa ja tarjoa­vat haastet­ta niin maasto­pyö­räi­li­jäl­le kuin retki­pyö­räi­li­jäl­le­kin.

reittejä

Pohjoi­sen Saimaan pyöräi­ly­rei­tit kulkevat monipuo­li­sis­sa maise­mis­sa ja tarjoa­vat haastet­ta niin maasto­pyö­räi­li­jäl­le kuin retki­pyö­räi­li­jäl­le­kin. Ympäri­vuo­ti­nen­kin pyöräily onnistuu, jos alla on fatbike eli isopyö­räi­nen läski­pyö­rä.

Kinttu­pol­ku­ja Liperiin

Liperin Kinttu­po­lut ‑reitis­tö­ko­ko­nai­suus (65 km) muodos­tuu seitse­mäs­tä eri rengas­rei­tis­tä, joiden vaati­vuus sekä pituus vaihte­lee reitin mukaan. Liikkua voit maasto­pyö­räl­lä tai jalan, ja matkalla nautit kauniis­ta harju­mai­se­mis­ta sekä vesis­tö­jen lähei­syy­des­tä.

Suurim­mak­si osaksi polut ovat luonnon­ti­lai­sia ja merkitty selkeäs­ti eri väreillä. Matkan varrelta löytyy useita laavuja sekä tulipaik­ko­ja. Kinttu­po­lut yhdis­ty­vät Jaama Trailiin sekä Kontion­pol­kui­hin, joten pyörä­ret­kes­tä saa halutes­saan jopa 160 km pituisen.

Karelian­po­luil­la Rääkky­läs­sä

Karelian­po­lut ristei­le­vät Rääkky­län lisäksi Kiteen ja Tohma­jär­ven alueilla. Kokonai­suu­teen kuuluu kuusi erillis­tä rengas­reit­tiä. Rääkky­län Karelian­po­lut tarjoa­vat haastet­ta kokeneel­le­kin polki­jal­le, ja monilla maasto­pyö­räi­lyyn sopivil­la reiteil­lä voi pistää myös polku­juok­suk­si. Reittien varrelta löytyy monen­lai­sia tauko­paik­ko­ja ja majoi­tus­koh­tei­ta.  Näitä polkuja käyttä­vät myös ahkerat marjas­ta­jat ja koiran ulkoi­lut­ta­jat. Reiteil­le löytää selkei­den opastau­lu­jen avulla helposti. 

Matkalla Pohjoi­sen Saimaan saaris­toon

Retki­pyö­räi­li­jöil­le sopii Rääkky­län Pohjoi­sen Saimaan saaris­tos­ta löytyvä Saaristo Trail, joka on 43 kilomet­rin pituinen tiepoh­ja­reit­ti. Lisäksi kaikki reitit yhdis­ty­vät samalta alueelta löyty­viin muihin luonto­pol­kui­hin ja ulkoi­lu­reit­tei­hin.